prof. dr Tamara Dragović

specijalista interne medicine – subspecijalista endokrinolog

prof. dr Tamara Dragović

Prof. dr sci. med. Tamara Dragović je specijalista interne medicine i subspecijalista endokrinologije iz Beograda. Osnovne studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu završava 1989. godine, dok specijalizaciju interne medicine završava 1994. godine na Vojnomedicinskoj akademiji. Subspecijalizaciju iz oblasti endokrinologije završava 2007. godine. Godine 2010. odbranila je i doktorsku tezu na VMA pod nazivom: „Uticaj polimorfizma gena za AT1 receptor na efikasnost renoprotektivnog dejstva losartana kod bolesnika sa šećernom bolesti tip1‟.

Godine 2012. izabrana je u zvanje docenta za predmet Interna medicina, podoblast Endokrinologija, dok titulu vanrednog profesora stiče 2017. godine, u sklopu istog predmeta. 2022. godine postaje i redovan profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Autor i koautor je 100 stručnih i naučnih radova (30 radova indeksiranih u Scientific Citation Index, od toga u 15 radova kao prvi autor) objavljenih u celini u časopisima i monografijama, uglavnom iz oblasti oboljenja štitaste žlezde, šećerne bolesti i njenih hroničnih komplikacija.

NEWSLETTER

Kontaktirajte nas

    phone-icon