prof. dr Dimitrije Nikolić

pedijatar neurolog

prof. dr Dimitrije Nikolić

Dr Dimitrije Nikolić je rodjen 22.02.1969. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu 1987. godine sa odličnim uspehom. Medicinski Fakultet u Beogradu upisao je 1987. godine da bi posle odsluženja vojnog roka otpočeo studije školske 1988/89. godine.

U toku studija i apsolventskog staža bio je demonstrator na predmetima Medicinska Hemija i Histologija sa Embriologijom, gde je njegov rad ocenjivan najvišim ocenama. Kao student aktivno je učestvovao u naučno-istraživačkom radu kao autor više radova koji su publikovani u časopisima sa recenzijom kao i radova saopštenih na studentskim kongresima u zemlji i inostranstvu.

Na Medicinskom Fakultetu u Beogradu diplomirao je 14.2.1994. godine sa prosečnom ocenom 9,84/10,00.

Obavezni lekarski staž kao stažer Medicinskog Fakulteta obavio je u toku 1994/95. godine.

Po završenom fakultetu dalje bavljenje naučno istraživačkim radom nastavio je kao stipendista Ministarstva za Nauku i Tehnologiju Republike Srbije gde je učestvovao u projektima ministarstva čiji su rezultati publikovani u zemlji i inostranstvu. Specijalistički staž iz pedijatrije obavio je u periodu od 1995. do 1999. godine, a specijalistički ispit iz pedijatrije položio je 2.4.1999. sa odličnim uspehom.

Poslediplomske studije iz kardiologije odslušao je u periodu od 1994. do 1996. godine. Usmeni magistarski ispit iz kardiologije položio je 1.4.1998. godine sa ocenom 10 (deset) a magistarsku tezu odbranio je septembra 1999. godine.

Doktorsku disertaciju na Medicinskom Fakultetu u Beogradu je odbranio 2009. godine.

Za asistenta na predmetu pedijatrija izabran je oktobra 2000. godine, reizabran 2004. i 2008. godine. U zvanje docenta na predmetu pedijatrija na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je maja 2011., reizabran maja 2016. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran je novembra 2016., reizabran 2022. godine, dok je u zvanje redovnog profesora izabran oktobra 2022. Učestvuje u svim vidovima nastave na više različitih studijskih programa na Medicinskom Fakultetu u Beogradu.

Zaposlen je na Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Beogradu, gde obavlja poslove lekara specijaliste pedijatra na neurološkom odeljenju. Bavi se neonatalnom, pedijatrijskom i adolescentnom neurologijom, elektroencefalografijom i dečjom epileptologijom kao najužim oblastima svog interesovanja.

Stručno se usavršavao u više mahova u specijalizovanim centrima za pedijatrijsku neurologiju i epileptologiju u više zemalja Evrope.

Član je SLD-a, kao i više drugih strukovnih udruženja u zemlji i inostranstvu.

Autor je većeg broja stručnih i naučnih radova publikovanih i saopštenih u zemlji i inostranstvu.

NEWSLETTER

Kontaktirajte nas

    phone-icon