dr Marina Roksandić Milenković

specijalista interne medicine – subspecijalista pulmolog

dr Marina Roksandić Milenković

Dr Marina Roksandić Milenković decembra 2004. godine diplomira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok u martu 2010. godine završava poslediplomske, specijalističke akademske studije iz oblasti pulmologija. U julu 2013. godine položila je i specijalistički ispit iz Interne medicine sa odličnom ocenom i stekla zvanje specijaliste interne medicine. U septembru 2019. godine završava doktorske studije.

Od oktobra 2015. do oktobra 2018. godine radi kao sekretar Katedre za poslediplomsku nastavu iz pulmologije, dok od septembra 2015. godine do avgusta 2020. godine radi i kao sekretar pneumoftiziološke/pulmološke sekcije SLD. Od jula 2014. do avgusta 2020. godine biva zaposlena pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao klinički asistent iz Interne medicine, pulmologija. Od januara 2014. do avgusta 2020. godine biva predstavnik Klinike za pulmologiju u SLD, podružnica KCS. Od maja 2007. do avgusta 2020. godine radi pri Kliničkom centru Srbije, Klinika za pulmologiju (rad na kliničkim odeljenjima, u jedinici intezivne nege, dijagnostičkoj i prijemnoj službi, dnevnoj bolnici). Od avgusta 2020. godine radi pri Gradskom zavodu za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu – odeljenje za pulmološkeintervencije i terapiju, gde i danas radi.

Autor i koautor je brojnih stručnih i naučnih radova iz oblasti interne medicine i pulmologije, kao i više poglavlja u stručnoj medicinskoj literaturi. Učeštvuje i na brojnim domaćim i inostranim kongresima kao autor, odnosno koautor više radova iz oblasti pulmologije. Koordinator i istraživač je i u više kliničkih studija iz oblasti pulmologije.

 

NEWSLETTER

Kontaktirajte nas

    phone-icon