doc. dr Biljana Međo

Specijalista pedijatrije i subspecijalista pulmologije

doc. dr Biljana Međo

Biljana (Petar) Međo je specijalista pedijatrije i supspecijalista pulmologije koji radi u Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Beogradu. Rođena je 18. marta 1972. godine u Stuttgartu.

Završila je osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998. godine, sa prosečnom ocenom 9,61. Nakon toga, stekla je magisterijum na istom fakultetu 2010. godine, sa magistarskim radom pod nazivom „Procena efekata rane primene inhalacionog azot oksida kod dece sa akutnim respiratornim distres sindromom“. Uže naučno polje magisterijuma je bila pulmologija.

Godine 2015. doktorirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa doktorskom disertacijom pod nazivom „Uporedno ispitivanje klasičnih i molekularnih metoda u dijagnostici pneumonije izazvane bakterijom Mycoplasma pneumoniae kod dece“. Uže naučno polje doktorata bila je pedijatrija.

Specijalizaciju iz pedijatrije završila je također na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine, ocenjena odlično. Kasnije je obavila užu specijalizaciju iz pulmologije na istoj ustanovi 2010. godine.

Biljana Međo je imala izbore u zvanje kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu za užu naučnu oblast pedijatrija 2012., 2015. i 2018. godine. Takođe, izabrana je za docenta u istoj užoj naučnoj oblasti 2019. godine.

Njen radni angažman trenutno obuhvata odeljenje pedijatrijske i neonatalne intenzivne nege na Univerzitetskoj Dečjoj Klinici, gde se specijalizuje za pedijatriju i pulmologiju.

NEWSLETTER

Kontaktirajte nas

    phone-icon